Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7002 stron pamięci i zapalono 3002321 zniczy.

Poradnik

Zasiłek pogrzebowy

Koszty pogrzebu są wielokrotnie wysokie i nie zawsze nas na nie stać. W Polsce Państwo pokrywa część kosztów w formie świadczenia z ZUS, zwanego zasiłkiem pogrzebowym. Zainteresowana osoba może wystąpić o takie świadczenie samodzielnie, często jednak zakłady pogrzebowe wspierają swoich klientów w dokonaniu tego typu formalności.

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać, gdy zmarła osoba:
- była ubezpieczona,
- pobierała emeryturę lub rentę,
- nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania,
- pobierała zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński
- była członkiem rodziny (dzieckiem, wnukiem, bratem lub siostrą, małżonkiem, rodzicem) osoby ubezpieczonej lub pobierającej emeryturę lub rentę.

Każdy, kto zapłacił za pogrzeb (osoba prywatna ale również pracodawca, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego), może wystąpić o zasiłek, warto jednak pamiętać, by zrobić to w ciągu maksymalnie 12 miesięcy.

Dokumenty, które należy przedstawić aby uzyskać zasiłek pogrzebowy

- wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12),
- skrócony odpis aktu zgonu,
- oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, ewentualnie kopie rachunków potwierdzone przez bank,
- dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane).  


Pytania i odpowiedzi

Czy jeżeli pracuję i mieszkam na stałe poza granicami Polski, należy mi się zasiłek po zmarłym bliskim?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w kraju, w którym odprowadza się składki ubezpieczeniowe. W przypadku zatrudnienia poza Polską, można się ubiegać o zasiłek jeśli ustawodawstwo danego kraju daje taką możliwość. Natomiast niezależnie od sytuacji w kraju zatrudnienia, można otrzymać zasiłek również w Polsce, jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1. Zmarła osoba była ubezpieczona, pobierała emeryturę lub rentę (lub nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej pobierania).
2. Zmarła osoba pobierała zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.
3. Zmarły posiadał w Polsce dzieci, wnuki, rodziców lub rodzeństwo oraz którekolwiek z nich odprowadzało składki na ZUS lub pobierało rentę lub emeryturę.

Co zrobić gdy zmarłemu nie przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Jeśli zmarły był osobą bezrobotną, nie był ubezpieczony lub jest osobą nieznaną, koszty pochówku ponosi opieka społeczna.

Najbliższa rodzina ma prawo do starania się o tzw. zasiłek pogrzebowy z pomocy społecznej, którego wysokość określana jest przez domy opieki społecznej i nie wynosi zwykle więcej niż 2-2,5 tys. zł. Zasiłek ma pokryć część lub całość kosztów pogrzebu, jakie bliscy wydali na ceremonię. Wysokość świadczenia określa ośrodek pomocy społecznej indywidualnie.

Wymagane dokumenty to:

- ustny lub pisemny wniosek osoby trzeciej lub członka rodziny o sprawienie pogrzebu na koszt gminy, do której należy Ośrodek Pomocy Społecznej (ze względu na adres zameldowania zmarłego),
- odpis skrócony aktu zgonu,
- oryginał zaświadczenia dotyczącego braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego,

Ośrodki Pomocy Społecznej zastrzegają sobie prawo do zażądania innych dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową osób starających się o zasiłek z pomocy społecznej.

Warto wiedzieć, że:

- zwrot wydatków poniesionych w związku z pochówkiem zmarłego przysługuje osobom i podmiotom, które pokryły koszty pogrzebu, ale nie posiadają uprawnień do zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego,

- zwrotu kosztów pogrzebu zorganizowanego zgodnie z wyznaniem zmarłego dokonuje się według udokumentowanych kosztów pogrzebu, jednak można otrzymać nie więcej niż 75% zasiłku pogrzebowego z ubezpieczenia społecznego,

- do kosztów pogrzebu zalicza się: zakup trumny, przewóz i pochowanie zwłok, pochówek (grób ziemny z tabliczką), ubranie, odprawienia nabożeństwa żałobnego oraz opłatę za użytkowanie miejsca na cmentarzu.

Facebook