Przetwarzanie...
Witamy w wirtualnym nekrologu, złóż kondolencje,
zapal wirtualny znicz, lub założ Stronę Pamięci osoby zmarłej.

Skorzystaj z naszego poradnika pogrzebowego, czytaj i pisz opinie na temat
poziomu świadczonych usług przez domy pogrzebowe, oraz wiele więcej...
Stwórz stronę pamięci
Do dzisiaj założono 7007 stron pamięci i zapalono 3014520 zniczy.

RegulaminRegulamin korzystania z serwisu internetowego „Ku pamięci”

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin określa zasady działania serwisu internetowego „Ku pamięci” dostępnego po adresem http://www.kupamieci.pl oraz świadczenia i korzystania z Usług Serwisu. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorców, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności DEWI Adam Czartoryski jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.

Warunkiem korzystania z Serwisu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

I.          DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1.        Adres poczty elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1.2.        Cookies – pliki tekstowe, które serwer Serwisu Usługodawcy zapisuje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Usługobiorca. Informacje zapisane w plikach tekstowych serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera oraz mogą być one również odczytane przez inne serwery lub innych użytkowników sieci Internet.

1.3.        Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Usługodawcę w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu.

1.4.        Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika w celu założenia Konta dostępny pod adresem www.kupamieci.pl/rejestracja.

1.5.        Forum – platforma komunikacyjna udostępniona Użytkownikom w celu zamieszczania wypowiedzi na temat osób zmarłych dostępna pod adresem www.kupamieci.pl/forum.

1.6.        Katalog usług pogrzebowych – katalog podmiotów świadczących usługi pogrzebowe
i pokrewne dostępny pod adresem www.kupamieci.pl/katalog.

1.7.        Konto – udostępnione przez Usługodawcę, po rejestracji Użytkownika, miejsce na serwerze, do którego Użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu się pozwalające na gromadzenie
i modyfikację Danych osobowych oraz innych danych w Serwisie.

1.8.        Księga pamięci – alfabetyczny spis wszystkich Stron pamięci utworzonych w ramach Serwisu dostępny pod adresem www.kupamieci.pl/ksiega-zmarlych.

1.9.        Login – ciąg znaków wprowadzanych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków nie ulega zmianie po utworzeniu Konta.

1.10.     Poradnik – platforma zawierająca porady i wskazówki dotyczące organizacji pogrzebu
i tematów pokrewnych dostępna pod adresem www.kupamieci.pl/poradnik.

1.11.     PrAut – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

1.12.     Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego „Ku pamięci”. Regulamin jest dostępny pod adresem www.kupamieci.pl/regulamin.

1.13.     Serwis – serwis internetowy „Ku pamięci” należący do Usługodawcy, w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi. Serwis jest dostępny pod adresem www.kupamieci.pl.

1.14.     Spadkobierca – osoba wyznaczona przez Użytkownika do przejęcia po jego śmierci ogółu praw i obowiązków wynikających z założenia i administrowania Stroną pamięci.

1.15.     Spadkodawca – Użytkownik, który wyznaczył osobę (Spadkobiercę), która po jego śmierci przejmie ogół praw i obowiązków wynikających z założenia i administrowania przez Użytkownika Stroną pamięci.

1.16.     Strona pamięci – przestrzeń serwerowa Serwisu udostępniona Użytkownikowi w celu zamieszczenia informacji, w tym wizerunku, poświęconych osobie zmarłej, z którymi mogą zapoznać się wszystkie osoby odwiedzające Serwis bez konieczności logowania się w Serwisie, chyba że Użytkownik zastrzegł inaczej. Strona pamięci jest tworzona w ramach założonego przez Użytkownika Konta.

1.17.     System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

1.18.     Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

1.19.     Testament – Usługa, która umożliwia Użytkownikowi wyznaczenie osoby, która po jego śmierci przejmie ogół praw i obowiązków wynikających z założenia i administrowania Stroną pamięci.

1.20.     Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą z chwilą akceptacji Regulaminu lub faktycznego skorzystania z Usługi, o treści odpowiadającej treści Regulaminu. 

1.21.     UODO – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

1.22.     Usługi – Usługi płatne i Usługi bezpłatne świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.

1.23.     Usługi bezpłatne – Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w oparciu
o niniejszy Regulamin bez konieczności uiszczania opłaty.

1.24.     Usługi płatne – Usługi, za które Usługodawca pobiera opłatę zgodnie z cennikami,
w szczególności zakup pamiątek za pośrednictwem Serwisu, założenie Wizytówki internetowej.

1.25.     Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 UŚUDE, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwis na podstawie Umowy.

1.26.     Usługodawca – DEWI Adam Czartoryski z siedzibą w Zambrowie (kod pocztowy 18-300),
ul. Łomżyńska 64, REGON: 451199191.

1.27.     UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

1.28.     Utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony
w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu, w rozumieniu PrAut. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są Utwory: wyrażone słowem, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, słowno-muzyczne, audiowizualne (w tym filmowe).

1.29.     Użytkownik – Usługobiorca, który założył Konto w Serwisie. 

1.30.     Wizytówka internetowa – Usługa polegająca na umieszczeniu w Serwisie informacji
o Usługobiorcach świadczących usługi pogrzebowe i pokrewne.

1.31.     Wpis – Usługa umożliwiająca publikowanie kondolencji na Stronie pamięci.

1.32.     Zamówienie – Usługa polegająca na złożeniu zamówienia zakupu pamiątki za pośrednictwem Serwisu.

II.         POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1.     Niniejszy Regulamin określa:

2.1.1. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy związane ze świadczeniem usług drogą  elektroniczną,

2.1.2.  zasady zamieszczania fotografii na Stronie pamięci w Serwisie,

2.1.3. zasady zamieszczania Utworów na Stronie pamięci w Serwisie,

2.1.4.  zasady ochrony Danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Serwisu, w rozumieniu UODO.

2.2.     Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

2.3.     Wśród Usług świadczonych przez Usługodawcę wyróżnia się Usługi bezpłatne i Usługi płatne.

2.4.     Do Usług bezpłatnych zaliczają się następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę: założenie Konta, utworzenie Strony pamięci, dokonywanie Wpisów, zamieszczanie wspomnień, wirtualny znicz, Testament, Forum, powiadom znajomego, Poradnik oraz Katalog usług pogrzebowych.

2.5.     Do Usług płatnych zaliczają się następujące Usługi świadczone przez Usługodawcę: Wizytówka internetowa oraz złożenie Zamówienia.

2.6.     Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług świadczonych przez Serwis.

III.       WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1.     Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:

3.1.1.  połączenie z siecią Internet,

3.1.2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera  dokumentów HTML,

3.1.3.   przeglądarka akceptująca Cookies,

3.1.4.   przeglądarka akceptująca konto poczty elektronicznej.

3.2.     Usługodawca informuje, że pliki Cookies są instalowane na dysku twardym komputera Usługobiorcy logującego się w Serwisie w celu umożliwienia prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu.

3.3.     Usługobiorca ma możliwość w każdym czasie wyrażenia sprzeciwu wobec instalowania na dysku twardym jego komputera plików Cookies. Sprzeciw należy złożyć drogą mailową na adres Usługodawcy. Wyrażenie sprzeciwu, o którym mowa w zdaniu poprzednim może powodować nieprawidłowe działanie poszczególnych funkcjonalności Serwisu. W przypadku wyrażenia sprzeciwu Usługodawca zaprzestanie instalowania plików Cookies na dysku twardym komputera Usługobiorcy.

3.4.     Zainstalowane na dysku twardym komputera Usługobiorcy pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w tym komputerze lub oprogramowaniu na nim zainstalowanym.

3.5.     Usługodawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Usługobiorcy w celu prowadzenia statystyki Serwisu oraz wprowadzaniu usprawnień w Serwisie.

3.6.     Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet. Zaleca się Usługobiorcy przedsięwzięcie odpowiednich czynności w celu ich zminimalizowania.

3.7.     Usługodawca zobowiązuje się względem Usługobiorcy do rozpoczęcia świadczenia Usług niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili weryfikacji Danych osobowych Użytkownika zakładającego Konto.

IV.       REJESTRACJA, ZAŁOŻENIE KONTA, LOGOWANIE

4.1.     Utworzenie i korzystanie z Konta jest bezpłatne.

4.2.  Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki w nim zawarte
i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

4.3.     Do założenia Konta w Serwisie konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego
i podanie Danych osobowych Użytkownika w postaci: imienia, nazwiska, Loginu, Adresu poczty elektronicznej oraz hasła.

4.4.     Użytkownik, przesyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:

4.4.1.   podane w nim dane dotyczące Użytkownika są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

4.4.2.   jest uprawniony do zawarcia Umowy,

4.4.3.   podane informacje nie naruszają praw osób trzecich,

4.4.4.   zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

4.5.     Usługodawca, po otrzymaniu prawidłowo uzupełnionego Formularza rejestracyjnego, prześle na podany przez Użytkownika Adres poczty elektronicznej wiadomość mającą na celu zweryfikowanie poprawności wprowadzonych przez niego danych.

4.6.     Usługodawca, po otrzymaniu wiadomości zwrotnej od Użytkownika potwierdzającej poprawność wprowadzonych informacji, aktywuje w ramach Serwisu Konto Użytkownika.

4.7.     Usługodawca utworzy Konto z wykorzystaniem Loginu podanego przez Użytkownika
w Formularzu rejestracyjnym, chyba że podany Login jest już używany w ramach Serwisu.
W takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o braku dostępności podanego przez niego Loginu. Użytkownik zobowiązuje się do podania nowego Loginu.

4.8.     Usługodawca może odmówić utworzenia Konta z wykorzystaniem określonego w Formularzu rejestracyjnym Loginu również wówczas, gdy poweźmie uzasadnioną obawę, że jest on sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4.9.     Logowanie do Serwisu odbywa się z wykorzystaniem Loginu oraz unikalnego hasła znanego jedynie uprawnionemu Użytkownikowi.

4.10.      Użytkownik akceptuje konieczność podania Adresu poczty elektronicznej. Adres ten stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika. Podany adres będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług. Użytkownik zobowiązuje się do zaktualizowania Adresu poczty elektronicznej, w przypadku jego zmiany, w ustawieniach założonego Konta.

V.         UTWORZENIE STRONY PAMIĘCI

5.1.     Użytkownik, zakładając Konto, ma możliwość utworzenia Strony pamięci.

5.2.     Utworzenie i administrowanie Stroną pamięci jest bezpłatne.

5.3.     W celu utworzenia Strony pamięci Użytkownik jest zobowiązany do podania danych dotyczących osoby zmarłej w postaci: imienia, nazwiska, płci, daty urodzenia oraz daty śmierci.

5.4.     Użytkownik, zakładając Stronę pamięci oświadcza, że:

 5.4.1.   podane dane dotyczące osoby zmarłej, dla której jest zakładana Strona pamięci są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,

5.4.2.     podane informacje nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,

5.4.3.     zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

5.5.   Użytkownik tworzący Stronę pamięci jest w pełni odpowiedzialny za zarządzanie nią. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie Wpisy oraz fotografie, a także inne Utwory zamieszczane na administrowanej przez niego Stronie pamięci.

5.6.     Użytkownik decyduje o charakterze zakładanej przez niego Strony pamięci. Informacje zamieszczane na Stronie pamięci są jawne i widoczne dla użytkowników sieci Internet, chyba że Użytkownik administrujący Stroną pamięci zastrzegł odmiennie. W szczególności Użytkownik może zastrzec, że wszelkie Wpisy oraz fotografie, a także inne Utwory zamieszczone na Stronie pamięci będą widoczne jedynie dla Użytkownika.

5.7.     Wszystkie Strony pamięci utworzone w ramach Serwisu są widoczne w Księdze pamięci.

VI.       WPIS

6.1.     Usługobiorca jest uprawniony do złożenia kondolencji na Stronie pamięci, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

6.2.     Do złożenia kondolencji wymagane jest podanie co najmniej Danych osobowych w postaci: imienia oraz nazwiska Usługobiorcy składającego kondolencje.

6.3.     Dane osobowe, o których mowa w punkcie 6.2. są publikowane na Stronie pamięci oraz zapisywane na serwerze Serwisu w celach statystycznych.

6.4.     Usługobiorca składający kondolencje na Stronie pamięci jest uprawniony do wpisania własnego tekstu lub wykorzystania w tym celu jednego z zaproponowanych przez Usługodawcę.

6.5.     Usługobiorca składający kondolencje ma także możliwość dołączenia do treści kondolencji jednej z grafik udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę.

VII.      WSPOMNIENIA

7.1.     Usługobiorca jest uprawniony do zamieszczenia wspomnień na Stronie pamięci, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

7.2.     Do zamieszczenia wspomnień wymagane jest podanie co najmniej Danych osobowych
w postaci: imienia oraz nazwiska Usługobiorcy zamieszczającego wspomnienia.

7.3.     Dane osobowe, o których mowa w punkcie 7.2. są publikowane na Stronie pamięci oraz zapisywane na serwerze Serwisu w celach statystycznych.

7.4.     Usługobiorca zamieszczający wspomnienia na Stronie pamięci jest uprawniony do wpisania własnego tekstu lub wykorzystania w tym celu jednego z zaproponowanych przez Usługodawcę.

7.5.     Usługobiorca zamieszczający kondolencje ma także możliwość dołączenia do treści wspomnień jednej z grafik udostępnionych w tym celu przez Usługodawcę.

VIII.    WIRTUALNY ZNICZ

8.1.     Usługobiorca jest uprawniony do zapalenia wirtualnego znicza na Stronie pamięci, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

8.2.     Do zapalenia wirtualnego znicza wymagane jest podanie co najmniej Danych osobowych
w postaci: imienia oraz nazwiska Usługobiorcy zapalającego wirtualny znicz.

8.3.     Dane osobowe, o których mowa w punkcie 8.2. są publikowane na Stronie pamięci oraz zapisywane na serwerze Serwisu w celach statystycznych.

8.4.     Usługobiorca zapalający wirtualny znicz ma także możliwość dołączenia własnego tekstu, który pojawi się na Stronie pamięci wraz z wirtualnym zniczem.

IX.       POWIADOM ZNAJOMEGO

9.1.     Usługobiorca jest uprawniony do powiadomienia osób trzecich o istnieniu Strony pamięci, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

9.2.     W celu powiadomienia osób trzecich o istnieniu Strony pamięci konieczne jest wpisanie co najmniej następujących Danych osobowych: imię, nazwisko oraz Adres poczty elektronicznej osoby powiadamianej.

9.3.     Dane osobowe, o których mowa w punkcie 9.2. są publikowane na Stronie pamięci oraz zapisywane na serwerze Serwisu w celach statystycznych.

9.4.     Usługobiorca jest w pełni odpowiedzialny za wysłanie powiadomienia o istnieniu Strony pamięci za pośrednictwem Serwisu.

X.     TESTAMENT

10.1.  Usługodawca umożliwia Użytkownikowi skorzystanie z funkcji Testamentu.

10.2.  Przedmiotem Testamentu jest ogół praw i obowiązków przysługujących Użytkownikowi z tytułu  administrowania przez niego Stroną pamięci.

10.3.  Użytkownik korzystający z funkcji Testamentu staje się Spadkodawcą.

10.4.  Użytkownik informuje drogą elektroniczną Usługodawcę o Adresie poczty elektronicznej osoby, którą wybrał jako przyszłego Spadkobiercę.

10.5.   Usługodawca, po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 10.4. powiadomi drogą elektroniczną Spadkobiercę o fakcie wybrania go do pełnienia tej funkcji.

10.6.   Do objęcia funkcji Spadkobiercy wymagana jest zgoda osoby wskazanej przez Spadkodawcę oraz zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

10.7.   Spadkobierca jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o śmierci Spadkodawcy.

10.8.   Po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 10.7., Usługodawca przyzna Spadkobiercy hasło do Strony pamięci, która jest przedmiotem Testamentu.

10.9.   Z chwilą śmierci Spadkodawcy, Spadkobierca wstępuje w ogół praw i obowiązków Spadkodawcy z tytułu administrowania przez niego Kontem wraz ze Stroną pamięci.

XI.       FORUM

11.1.   Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom wypowiedź na temat osób zmarłych za pośrednictwem Forum.

11.2.   W ramach Forum zostały utworzone grupy tematyczne.

11.3.   Użytkownik korzystający z Forum jest zobowiązany do niezamieszczania treści mogących naruszać cudze dobra osobiste, a także treści nieprawdziwych i obraźliwych.

11.4.   Użytkownik nie ma możliwości edytowania zamieszczonych przez siebie treści.

11.5.   Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści za pośrednictwem Forum.

11.6.   Usługodawca jest uprawniony do usunięcia z Forum treści, o których mowa w punkcie 11.3.

11.7.   W przypadku uporczywego zamieszczania przez Użytkownika treści, o których mowa w punkcie 11.3., Usługodawca jest uprawniony do usunięcia, po uprzednim ostrzeżeniu, Konta tego Użytkownika lub zablokowania mu dostępu do Forum.

XII.      WIZYTÓWKA INTERNETOWA

12.1.   Użytkownik jest uprawniony do utworzenia Wizytówki internetowej.

12.2.   Usługa Wizytówki internetowej jest odpłatna, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

12.3.   Usługodawca umożliwia Użytkownikowi korzystanie z następujących rodzajów Wizytówek internetowych:

12.3.1.    mini,

12.3.2.   maxi,

12.3.3.    full.

12.4.   Wizytówka internetowa w wersji mini zawiera następujące dane:

12.4.1.    dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, telefon, fax, Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),

12.4.2.    połączenie z dowolną liczbą podkategorii, w skład których wchodzą m.in. domy pogrzebowe, kwiaciarnie,

12.4.3.    opinie klientów,

12.4.4.   możliwość dodania Stron pamięci,

12.4.5.   mapa dojazdowa.

12.5.   Wizytówka internetowa w wersji maxi zawiera następujące dane:

12.5.1.    dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, telefon, fax, Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),

12.5.2.    połączenie z dowolną liczbą podkategorii, w skład których wchodzą m.in. domy pogrzebowe, kwiaciarnie,

12.5.3.    opinie klientów,

12.5.4.    możliwość dodania Stron pamięci,

12.5.5.    mapa dojazdowa,

12.5.6.    opis działalności,

12.5.7.    logo firmy.

12.6.   Wizytówka internetowa w wersji full zawiera następujące dane:

12.6.1.    dane teleadresowe (nazwa firmy, adres, telefon, fax, Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej),

12.6.2.    połączenie z dowolną liczbą podkategorii, w skład których wchodzą m.in. domy pogrzebowe, kwiaciarnie,

12.6.3.    opinie klientów,

12.6.4.    możliwość dodania Stron pamięci,

12.6.5.    mapa dojazdowa,

12.6.6.    opis działalności,

12.6.7.    logo firmy,

12.6.8.    zdjęcia,

12.6.9.    wyświetlanie reklamy na pierwszych stronach wyników wyszukiwania.

12.7.   Opłaty za Usługę Wizytówki internetowej dokonuje Użytkownik na podstawie faktury pro forma. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
Po dokonaniu zapłaty Usługodawca wystawi fakturę albo rachunek.

12.8.   Utworzenie Wizytówki internetowej powoduje umieszczenie danych Użytkownika w Katalogu usług pogrzebowych dostępnym w Serwisie.

XIII.     ZAKUP PAMIĄTEK

13.1.   Usługobiorca zainteresowany zakupem pamiątki o charakterze religijnym może tego dokonać, składając Zamówienie za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności rejestracji w Serwisie.

13.2.   W celu złożenia Zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem www.kupamieci.pl/pamiatki. W formularzu należy podać następujące Dane osobowe do wysyłki: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego oraz Adres poczty elektronicznej.

13.3.   Usługodawca udostępnił przykładowe fotografie, które mogą być wykorzystane jako awers pamiątki. Usługobiorca dokonujący zakupu pamiątki może także przesłać Usługodawcy własną propozycję fotografii.

13.4.   Rewers pamiątki stanowią dane osoby zmarłej podane przez Usługobiorcę dokonującego zakupu pamiątki. W formularzu należy podać następujące dane: imię, nazwisko, data śmierci, miejsce pochówku oraz data pochówku. Rewers pamiątki może być dodatkowo wzbogacony
o jedną spośród podanych przez Usługodawcę grafik oraz tekst pamiątkowy. Usługobiorca dokonujący zakupu pamiątki może także przesłać Usługodawcy własną grafikę oraz tekst pamiątkowy.

13.5.   Zakup pamiątki jest odpłatny, zgodnie z cennikiem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

13.6.   Do zakupu pamiątki niezbędne jest złożenie Zamówienia oraz dokonanie wpłaty przelewem bankowym na konto Usługodawcy 02 1500 1533 1215 3003 5127 0000.

13.7.   Po dokonaniu wpłaty przez Usługobiorcę, Usługodawca w ciągu 14 dni prześle Zamówioną pamiątkę. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli zamówiony wzór pamiątki nie znajduje się
w magazynie Usługodawcy, zamówienie może zostać zrealizowane w ciągu 21 dni od dokonania wpłaty przez Usługobiorcę.

13.8.   Terminy realizacji wskazane w punkcie 13.7. mogą ulec przedłużeniu, gdy termin realizacji przypada na dzień ustawowo wolny od pracy. Zamówienie zostanie wówczas zrealizowane najpóźniej następnego dnia roboczego.

13.9.   Koszt przesyłki ponosi Usługobiorca, zgodnie z cennikiem usług Poczty Polskiej S.A.

13.10.    Po dokonaniu zapłaty Usługodawca wystawi fakturę albo rachunek.

13.11. Usługobiorca ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży przedmiotowego towaru bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie. Powyższe uprawnienie można wykonać jedynie
w przypadku, gdy przedmiotowy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.

13.12.    Zwrócony towar należy odesłać do Usługodawcy w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu
z otrzymanym wraz z nim potwierdzeniem zapłaty. Usługodawca zwróci kwotę zapłaconą przez Usługobiorcę, wraz z poniesionymi kosztami przesyłki, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, przelewem bankowym na konto wskazane przez Usługobiorcę. Koszt odesłania towaru pokrywa Usługobiorca.

XIV.     PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCY

14.1.   Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.

14.2.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do:

14.2.1.  tymczasowego zaprzestania świadczenia Usług z uwagi na konieczność przeprowadzenia czynności konserwacyjnych lub modyfikacyjnych Serwisu,

14.2.2. przesyłania na Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy komunikatów technicznych,           prawnych lub innych związanych z funkcjonowaniem Serwisu,

14.2.3.  modyfikacji świadczonych Usług oraz sposobu działania Serwisu.

14.3.   Użytkownik ma prawo zarządzania Usługami w ramach założonego przez siebie Konta oraz edytowania podanych przez siebie Danych osobowych w dowolnym momencie.

14.4.   Użytkownik ma prawo administrowania założoną przez siebie Stroną pamięci, ustawiania parametrów Strony pamięci, moderowania pojawiającymi się na niej Wpisami, jak również decydowania o zakresie informacji na niej umieszczonych widocznych dla innych użytkowników sieci Internet odwiedzających Stronę pamięci.

14.5.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

14.6.   Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Wpisy, fotografie
i inne Utwory, które zamieścił na Stronie pamięci.

14.7.   Użytkownik jest zobowiązany do niezamieszczania w Serwisie treści mogących naruszyć cudze dobra osobiste, w szczególności:

14.7.1.   treści obraźliwych,

14.7.2.   treści bezprawnych,

14.7.3.   treści zawierających nieprawdziwe informacje,

14.7.4.   treści nagannych moralnie,

14.7.5.   treści naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje.

14.8.   Usługodawca jest zobowiązany do stałego monitorowania treści zamieszczanych w ramach Serwisu w celu zapobiegania i przeciwdziałania naruszeniu cudzych dóbr osobistych przez Użytkowników.

14.9.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia z Serwisu treści, o których mowa w punkcie 14.7.

14.10.    Z zastrzeżeniem punktu 14.9., Usługodawcy przysługuje prawo do usunięcia z Serwisu innych treści, jeśli naruszają one postanowienia niniejszego Regulaminu.

XV.      INNE USŁUGI

15.1.   Jeżeli zdaniem Usługobiorcy treści zamieszczone w Serwisie naruszają przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, Usługobiorca ma możliwość powiadomienia o tym Usługodawcy z wykorzystaniem dedykowanych do tego celu  formatek kontaktowych znajdujących się w Serwisie:

15.1.1.  formularz kontaktowy,

15.1.2.  sugestia,

15.1.3.  zgłoś spam,

15.1.4.  zgłoś nadużycie,

15.1.5.  zgłoś uwagę.

15.2.  Zakres Danych osobowych niezbędnych do skorzystania z formatek kontaktowych, o których mowa w punkcie 15.1. jest uzależniony od rodzaju formatki:

15.2.1.  formularz kontaktowy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej,

15.2.2.  sugestia: Adres poczty elektronicznej (opcjonalnie)

15.2.3.  zgłoś spam: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej,

15.2.4.  zgłoś nadużycie: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej,

15.2.5.  zgłoś uwagę: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.

XVI.    ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16.1.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług.

16.2.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego postanowienia Regulaminu.

16.3.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie osób trzecich
w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.

16.4.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Usługodawcy.

16.5.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług będących następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności siły wyższej, działania i zaniechania osób trzecich.

16.6.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika niepełnych lub nieprawdziwych informacji w Formularzu rejestracyjnym.

16.7.   Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Usługobiorcy sprzeczne
z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

XVII.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

17.1.   Usługodawca na podstawie UODO w związku z UŚUDE jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania Danych osobowych Usługobiorcy w celu korzystania z Usługi, zgodnego z Regulaminem rozliczenia Usługi (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.

17.2.   Zakres niezbędnych do świadczenia Usług Danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od rodzaju świadczonej w ramach Serwisu Usługi:

17.2.1.   rejestracja w Serwisie: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej,

17.2.2.   dokonywanie Wpisu: imię, nazwisko,

17.2.3.    zamieszczanie wspomnień: imię, nazwisko,

17.2.4.  powiadom znajomego: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej osoby powiadamianej,

17.2.5.   funkcja Testamentu: Adres poczty elektronicznej Spadkobiercy,

17.2.6.   założenie Wizytówki internetowej w wersji mini, maxi, full: nazw firmy, adres, telefon, fax, Adres poczty elektronicznej,

17.2.7. Zamówienie: imię, nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto, numer telefonu kontaktowego, Adres poczty elektronicznej.

17.3.   Usługobiorca w celu prawidłowego złożenia reklamacji powinien podać co najmniej następujące Dane osobowe: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej.

17.4.   Usługodawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę w Serwisie, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień w Serwisie, a także
w celach statystycznych.

17.5.   Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Usług w ramach Serwisu anonimowo lub
z wykorzystaniem pseudonimu w przypadkach Usług, w których jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte.

17.6.   Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Usługobiorcy, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych w ramach Serwisu. Usługodawca spełnia wszelkie wymogi UODO. Ponadto, Usługodawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

17.7.   Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy w zakresie, o którym mowa w punkcie 17.2. i 17.3. do NetCreate Piotr Kuźmiński z siedzibą w Piastowie w celu zapewnienia obsługi technicznej Serwisu.

17.8.   Dane osobowe Usługobiorcy są przechowywane na dedykowanym serwerze będącym własnością OVH sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie umowy świadczenia usług dzierżawy serwera dedykowanego.

17.9.   Usługobiorca ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych oraz ich poprawiania.

17.10.    Usługodawca zapewnia ochronę przekazanych przez Usługobiorcę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie Danych osobowych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez przepisy prawa.

17.11.    Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia Usług, zgodnie z Regulaminem.

XVIII.  WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA

18.1.   Użytkownik Serwisu jest uprawniony do zamieszczania na Stronie pamięci fotografii przedstawiających wizerunki zarówno osób zmarłych, jak i osób żyjących.

18.2.   Na Stronie pamięci mogą być zamieszczane fotografie przedstawiające wizerunek osoby żyjącej, która wyraziła zgodę na jego rozpowszechnianie.

18.3.   Fotografie przedstawiające wizerunek osoby zmarłej mogą być zamieszczane na Stronie pamięci przez Użytkownika uprawnionego do rozpowszechniania tego wizerunku.

18.4.   Usługobiorca jest uprawniony do wykorzystania w Serwisie wyłącznie Utworów, co do których Usługobiorcy przysługują autorskie prawa majątkowe oraz do nienaruszania autorskich praw osobistych i praw pokrewnych.

18.5.   Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Utworów i znaków towarowych wolnych od wad prawnych oraz roszczeń osób trzecich.

18.6.   Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się uwolnić Usługodawcę od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób, w szczególności praw autorskich i praw pokrewnych wskutek zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Utworów.

18.7.   Usługobiorca na podstawie niniejszego Regulaminu udziela bezpłatnie Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnej licencji do utrwalania i zwielokrotniania Utworów zamieszczonych w Serwisie przez Usługobiorcę. Licencja zostaje udzielona na czas określony 5 lat, a następnie przekształca się w licencję udzieloną na czas nieokreślony za 5-letnim okresem wypowiedzenia. 

18.8.   Usługodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do grafik udostępnionych w Serwisie przeznaczonych do wykorzystania przez Użytkownika.  

18.9.   Usługobiorca na podstawie niniejszego Regulaminu udziela bezpłatnie Usługodawcy licencji do korzystania za znaku towarowego zamieszczonego w Serwisie przez Usługobiorcę. Znak towarowy może być wykorzystywany przez Usługodawcę wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług. Licencja zostaje udzielona na czas korzystania z Usług przez Usługobiorcę.

XIX.     ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

19.1.   Dla Usług, które wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment akceptacji niniejszego Regulaminu.

19.2.   Dla Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu momentem zawarcia Umowy jest moment faktycznego skorzystania z Usługi.      

19.3.   Umowa może być rozwiązana zarówno przez Usługobiorcę, jak i przez Usługodawcę.

19.4.   Użytkownik ma prawo rozwiązania Umowy poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta lub żądanie jego usunięcia zgłoszone Usługodawcy drogą elektroniczną.

19.5.   W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, o którym mowa w punkcie 19.4., Usługodawca dokona niezwłocznego usunięcia Konta, nie później jednak niż w ciągu 72 h od otrzymania żądania. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą trwałego usunięcia Konta.

19.6.   W odniesieniu do Usług, które nie wymagają akceptacji Regulaminu Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą faktycznego wykonania Usługi.

19.7.   Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Użytkownika
w sytuacji:

19.7.1.   naruszania przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

19.7.2.   umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści, o których mowa w punkcie 14.7.,

19.7.3. umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z powszechnie  obowiązującymi przepisami prawa,

19.7.4.    podania przez Użytkownika w Formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych Danych osobowych,

19.7.5.    podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub fikcyjnych danych dotyczących osoby zmarłej,

19.7.6.    utrudniania lub destabilizacji działania Serwisu.

19.8.   Usługodawca poinformuje Użytkownika drogą elektroniczną najpóźniej w ciągu 24h
o usunięciu Konta wraz z podaniem przyczyny.

XX.      POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

20.1.   Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

20.2.   Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę.

20.3.   Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące Dane osobowe Usługobiorcy: imię, nazwisko, Adres poczty elektronicznej oraz przedmiot reklamacji.

20.4.   Usługodawca dokona oceny zgłoszenia reklamacyjnego i usunięcia usterki w ciągu 14 dni od dnia jego wpłynięcia.

20.5.   W przypadku niemożliwości usunięcia usterki w terminie, o którym mowa w punkcie 20.4., Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o tym fakcie wraz z podaniem przyczyny drogą elektroniczną.

20.6.   Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Wpisów dokonywanych na Stronie pamięci w celu określenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu.

20.7.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia reklamacyjnego bez rozpoznania, jeżeli będzie ono wynikało z nieznajomości postanowień Regulaminu. 

XXI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

21.1.   Regulamin wchodzi w życie w dniu 17.07.2013 r.

21.2.   Obowiązujący Regulamin jest dostępny dla Usługobiorcy pod adresem www.kupamieci.pl/regulamin.

21.3.   Usługodawca na żądanie Usługobiorcy udostępni treść niniejszego Regulaminu w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

21.4.   Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu, bez konieczności uzasadniania przyczyn Usługobiorcy Serwisu, z zastrzeżeniem punktu 21.5.

21.5.   Usługodawca zobowiązuje się do poinformowania Usługobiorcy Serwisu o zmianach dokonanych w Regulaminie poprzez umieszczenie jednolitego tekstu Regulaminu na  stronie internetowej Serwisu pod adresem www.kupamieci.pl/regulamin oraz bezpośrednie poinformowanie Usługobiorcy drogą elektroniczną na podany przez niego Adres poczty elektronicznej.

21.6.   Zmiany dokonane w Regulaminie wchodzą w życie po upływie 7 dni od momentu udostępnienia jego treści w Serwisie.

21.7.   Zmiany Regulaminu w zakresie cenników nie dotyczą umów zawartych przez dokonaniem zmiany cennika.

21.8.   W przypadku określonym w punkcie 21.4. Usługobiorca ma prawo rozwiązać Umowę niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zmianie postanowień Regulaminu poprzez poinformowanie drogą elektroniczną Usługodawcy. Zaniechanie poinformowania Usługodawcy oznacza, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin.

21.8.   Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

21.9.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, UODO, UŚUDE oraz innych przepisów prawa.

21.10.    Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Facebook