Przetwarzanie...
Do dzisiaj założono 7002 stron pamięci i zapalono 3002321 zniczy.

Poradnik

Renta

Renta po zmarłym członku rodziny

Po odejściu bliskiej osoby, członkom jej najbliższej rodziny przysługuje renta rodzinna. Mogą ją jednak otrzymać tylko wtedy, gdy zmarły posiada odpowiednie uprawnienia.

Rodzina może pobierać rentę rodzinną po zmarłym bliskim, jeśli:
- posiadał on w chwili śmierci prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy bądź spełniał warunki do uzyskania jednego ze świadczeń
lub
- zmarły pobierał zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne.

Przyznając prawo do renty, zakłada się, że zmarły był całkowicie niezdolny do pracy, zaś w przypadku pobierania zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego przyjmuje się, że osoba zmarła spełniała warunki do uzyskania renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Którzy członkowie rodziny mogą otrzymać rentę rodzinną?

Dzieci
Przede wszystkim renta rodzinna przysługuje dzieciom – zarówno rodzonym, adoptowanym jak i dzieciom małżonka. Świadczenie przysługuje do 16 lub 25 roku życia (w przypadku osób wciąż się uczących), ewentualnie do czasu zakończenia studiów.

Wnuki i rodzeństwo
Czasami zdarza się, że zmarły przyjął na wychowanie inne niepełnoletnie dzieci np. wnuki czy rodzeństwo – jeśli nie mają one rodziców, którzy są w stanie ich utrzymać lub nie przysługuje im świadczenie po zmarłych rodzicach - wtedy mają one również prawo do renty.

Wdowa lub wdowiec
Możliwość starania się o rentę ma również małżonek/małżonka - jeśli ma ukończone 50 lat, jest niezdolna/y do pracy lub wychowuje co najmniej jedno z dzieci uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym małżonku, które nie ukończyły 16. roku życia, a jeżeli uczą się - 18. lub są całkowicie niezdolne do pracy.

W przypadku gdy małżonek/małżonka nie spełnia powyższych warunków ale nie ma z czego się utrzymać – może starać się o rentę na okres maksymalnie 2 lat.

Czasami o rentę może wnioskować nawet wdowa/wdowiec, która/y w dniu śmierci nie pozostaje w związku małżeńskim ale ma prawo do alimentów i spełnia wszystkie niezbędne warunki.

Rodzice
Jeśli zmarły (emeryt lub rencista) miał bezpośrednio przed śmiercią wkład w utrzymanie swoich rodziców, którzy są niezdolni do pracy – oni również mogą wystąpić o zasiłek.

Ile wynosi renta rodzinna?

Podstawą wysokości renty rodzinnej jest świadczenie, które przysługiwałoby zmarłemu.
Jedna osoba uprawniona pobiera 85% tego wynagrodzenia, dla dwóch osób uprawnionych wynosi ono już 90%, dla trzech i więcej osób uprawnionych - 95%. Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która, jeśli trzeba, jest ona rozdzielana na równe części pomiędzy uprawnionych.

 

Facebook